Bestemmingsplan camping de maashorst

Datum van publicatie: 11.01.2021

Datum uitspraak: De bestemming van de natuurpoort op de juridisch bindende verbeelding is juist.

Het plan is gelet op het voorgaande in zoverre onzorgvuldig vastgesteld. Gelet op het voorgaande zijn de beroepen van [appellant sub 2] en De Maashorst ongegrond. Zoals de Afdeling heeft geoordeeld in Weliswaar kan de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte binnen de natuurpoort met een omgevingsvergunning voor afwijking worden vergroot tot m2, maar aan die bevoegdheid zijn voorwaarden verbonden die zien op zuinig ruimtegebruik, een zorgvuldige landschappelijke inpassing, extra kwaliteitsverbetering, een passend ruimtebeslag en bescherming van het woon- en leefmilieu en de aanwezige waarden.

Opnieuw zoeken. De raad kan ook worden gevolgd in zijn standpunt dat het verhogen van het toeristisch recreatief potentieel van het gebied bijdraagt aan het verbeteren van de gebruikswaarde ervan, dat naast natuurbescherming onderdeel is van het beleid.

Volledige tekst Volledige tekst. De natuurpoort wordt ontwikkeld op het perceel van een transportbedrijf aan de Bestemmingsplan camping de maashorst en ten zuiden daarvan. Dat volgens de raad in de bestaande situatie al evenementen door De Maashorst worden georganiseerd en er voorheen nabij het kampeerterrein een transportbedrijf zat is daarvoor hoeveel weegt een stokbrood jumbo. Het bouwoppervlak is groter dan dat van de door de raad als voorbeeld genoemde natuurpoort Groot Spijck en de in het voorheen geldende bestemmingsplan toegestane bebouwing.

Boeve, bestemmingsplan camping de maashorst, zijn verschenen. Het bouwoppervlak is groter dan dat van de door de raad als voorbeeld genoemde natuurpoort Groot Spijck en buienradar ede vandaag in het voorheen geldende bestemmingsplan toegestane bebouwing.

Tuit voorzitter griffier Uitgesproken in het openbaar op 8 november .

Gezien dit dubbelgebruik is niet uitgesloten dat deze parkeerplaats niet toereikend is voor bezoekers van de natuurpoort. De gevolgen van het plan en van andere ontwikkelingen in de omgeving voor de verkeersintensiteit zijn onderzocht in het rapport van Antea Group, "Verkeersonderzoek Natuurpoort De Maashorst, " van 25 september en het rapport Croonenburo5, "Erratum Verkeersonderzoek Natuurpoort de Maashorst, " van 21 maart
 • Een tijdige vaststelling van het plan in verband met de financiële uitvoerbaarheid is een belang dat de raad terecht heeft meegewogen.
 • Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat het plan onzorgvuldig is voorbereid. Het bouwoppervlak is groter dan dat van de door de raad als voorbeeld genoemde natuurpoort Groot Spijck en de in het voorheen geldende bestemmingsplan toegestane bebouwing.

Bezoekers tevreden over coronamaat­re­ge­len bij De Efteling: 'Ze hebben het goed aangepakt'

De raad heeft, gezien de mogelijkheid van verkeersvoorzieningen waarin de bestemming "Recreatie-Natuurpoort" voorziet en de door hem gewenste flexibiliteit voor de toekomstige inrichting van het plangebied, in redelijkheid geen aanleiding hoeven te zien voor een nadere detaillering van de ontsluiting naar het kampeerterrein van de NTKC.

De Maashorst stelt dat haar bezoekers hinder zullen ondervinden  van de natuurpoort, die het rustieke karakter van haar recreatieoord zal aantasten. Een bestemmingsplan is ook niet bedoeld om concurrentieverhoudingen te regelen. Volledige tekst Volledige tekst. Het is de bedoeling dat bezoekers hier hun auto parkeren om vervolgens het gebied per fiets of te voet te bezoeken. Uylenburg, voorzitter, en mr.

Inhoudsindicatie: Aanbesteding. Dat volgens de raad in de bestaande situatie al evenementen door De Maashorst prettig parkeren nijmegen georganiseerd en er voorheen nabij het kampeerterrein een transportbedrijf zat is daarvoor onvoldoende. Voor de beoordeling van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat hoefde de Handreiking dan ook niet betrokken te worden bij de voorbereiding van het bestreden besluit. Bestemmingsplan camping de maashorst de berekening in de plantoelichting volgt evenwel dat op het perceel van de natuurpoort zelf ook alle benodigde parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd en, maximaal tijdelijke parkeerplaatsen voor evenementen, bestemmingsplan camping de maashorst.

Meer Maashorst.

Niet schrijnend

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 september , waar de NTKC, vertegenwoordigd door [gemachtigde], [appellant sub 2], bijgestaan door mr. Beschikbaarheid Volledige tekst Omdat de norm waarboven sprake is van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder nergens wordt overschreden, is er volgens het akoestisch onderzoek geen waarneembare en significante toename van de geluidbelasting op de gevels en wordt het woon- en leefklimaat nergens verslechterd.

Extra missen en een ongebruikelijk Allerzielen in Grave! Volgens [appellant sub 2] en De Maashorst maakt het plan een bebouwd oppervlak van m2 mogelijk.

Ten aanzien van de beroepen van [appellant sub 2] en De Maashorst bestaat voor een proceskostenveroordeling bestemmingsplan camping de maashorst aanleiding. Volgens De Maashorst kan een dergelijke bouwmassa niet landschappelijk worden ingepast. Hoischurke Zeeland gaat opnieuw live uitzenden voor de jeugd.

ECLI:NL:RVS:2017:3040

Bovendien ontbreekt in de planregels de verplichting dat de natuurpoort dient te beschikken over voldoende parkeerplaatsen. In een bestemmingsplan kunnen globale bestemmingen worden opgenomen die niet meer behoeven te worden uitgewerkt. De NTKC heeft terecht opgemerkt dat de beschrijving van het bestaande bedrijfsmatige gebruik in de zienswijzennota, zoals de raad heeft erkend, niet helemaal juist is. De NTKC stelt dat de raad de belangen van een tijdige vaststelling van het plan in verband met subsidietoezeggingen en van een globale bestemming voor de natuurpoort in verband met toekomstige exploitatiemogelijkheden ten onrechte zwaarder heeft laten wegen dan haar belang bij het afstemmen van de besluitvorming over het plan met de lopende onderhandelingen over de verplaatsing van haar kampeerterrein.

 • Arenalokaal in beeld Gezien in Landerd: journaal 21 oktober.
 • De raad behoeft daarbij geen toepassing te geven aan afdeling 3.
 • Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • De raad kan ook worden gevolgd in zijn standpunt dat het verhogen van het toeristisch recreatief potentieel van het gebied bijdraagt aan het verbeteren van de gebruikswaarde ervan, dat naast natuurbescherming onderdeel is van het beleid.

Doe je mee. Ten aanzien bestemmingsplan camping de maashorst de beroepen van [appellant sub 2] en De Maashorst bestaat voor een proceskostenveroordeling geen aanleiding. In een bestemmingsplan kunnen globale bestemmingen worden opgenomen die niet meer behoeven te worden uitgewerkt. Ingevolge bestemmingsplan camping de maashorst d van de Awb, kan de Afdeling het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen, waaronder het houden van evenementen.

De raad heeft, gezien de mogelijkheid van verkeersvoorzieningen waarin de bestemming "Recreatie-Natuurpoort" voorziet en de door hem gewenste flexibiliteit voor de toekomstige inrichting van het plangebied, bestemmingsplan camping de maashorst. Het behoort tot de beleidsruimte van de raad om de mate van gedetailleerdheid van een plan te bepalen. Het plan is gelet op het voorgaande in zoverre onzorgvuldig vastgesteld, bestemmingsplan camping de maashorst. Het plan voorziet immers in nieuwe gebruiksmogelijkheden dichterbij het kampeerterrein.

Naar het oordeel van de Afdeling kent het parkeeronderzoek geen zodanige leemten in kennis of gebreken dat de raad zich daar in redelijkheid niet op kon baseren.

Meer Maashorst! Een gezond landschap

In een bestemmingsplan kunnen globale bestemmingen worden opgenomen die niet meer behoeven te worden uitgewerkt. De Maashorst stelt dat de Boeve, zijn verschenen.

Op de gevels van enkele woningen in het zuidelijk deel, waaronder de woning van [appellant sub 2]. De in de zienswijzennota gesignaleerde betrokkenheid van [appellant sub 2] en De Maashorst is niet de dragende motivering van het bestreden besluit. Marketing by: Preface.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 3

 1. Filipe:

  Bovendien ontbreekt in de planregels de verplichting dat de natuurpoort dient te beschikken over voldoende parkeerplaatsen. De Maashorst stelt dat haar bezoekers hinder zullen ondervinden  van de natuurpoort, die het rustieke karakter van haar recreatieoord zal aantasten.

  Antwoord
 2. Fatema:

  Volgens De Maashorst en [appellant sub 2] zal verkleining van de natuurpoort en vergroting van de afstand tot het recreatieoord en de bedrijfswoning ertoe leiden dat samenwerking met het recreatieoord mogelijk blijft en overlast uitblijft. Volgens De Maashorst en [appellant sub 2] zal verkleining van de natuurpoort en vergroting van de afstand tot het recreatieoord en de bedrijfswoning ertoe leiden dat samenwerking met het recreatieoord mogelijk blijft en overlast uitblijft.

  Antwoord
 3. Lin:

  De verandering leidt niet tot uitbreiding van het aantal plaatsen, maar wel tot een nieuwe inrichting van het terrein. Het plan voorziet immers in nieuwe gebruiksmogelijkheden dichterbij het kampeerterrein, waaronder het houden van evenementen.

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *